A Rapid Search Zrt. disztribútori programjára vonatkozó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) dokumentum tartalmazza Rapid Search Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 131. A. ép. 2. em. 201.; cégjegyzékszáma a Debreceni Törvényszék Cégbírósága által vezetve: 09-10-000611; adószáma: 28958875-2-09; e-mail címe: partner@rapidsearch.hu; a továbbiakban: „Rapid Search”) által biztosított disztribútori program (a továbbiakban: „Disztribútor Program”) használatára vonatkozó feltételeket.

A Rapid Search fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a Rapid Search rövid felhívás, e-mail, hírlevél vagy a Rapid Search rendszerében megküldött üzenet formájában tájékoztatja a disztribútorokat (a továbbiakban: „Disztribútor” vagy „Disztribútorok”) (a Rapid Search és a Disztribútor együttesen a továbbiakban: „Felek”, külön-külön: „Fél”).

Külön felhívjuk a figyelmet a jelen ÁSZF 4.8. pontjára, a Jutalék kiszámlázásának jogvesztő határidejére!

1. A DISZTRIBÚTOR PROGRAM

1.1. A Rapid Search online szolgáltatásként bérelhető keresőmotort (a továbbiakban: „Keresőmotor”) üzemeltet. A Disztribútor Programban való részvétellel a Disztribútor vállalja, hogy a jövőben ajánlani fogja a Keresőmotort partnerei számára, és a sikeres új előfizetések után a Disztribútort a jelen ÁSZF-ben meghatározott jutalék (a továbbiakban: „Jutalék”) illeti meg.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Rapid Search a Disztribútor Programban való részvételt bárki számára lehetővé teszi, aki jogosult számlát kibocsátani és jogszerű gazdasági tevékenységet végez a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően.

2.2. A Rapid Search a jelen ÁSZF alapján és az abban foglaltaknak megfelelően biztosítja a Disztribútor Programban való részvételt.

3. REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. A Rapid Search a www.rapidsearch.hu oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) az erre a célra megadott e-mail címén keresztül (partner@rapidsearch.hu) teszi lehetővé a regisztrációt a Disztribútor Programban való részvételhez. A regisztráció elfogadásáról vagy elutasításáról a Rapid Search önállóan jogosult dönteni, döntését nem köteles megindokolni.

3.2. A regisztráció, így a Disztribútorral kötendő szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) létrejöttének és a Disztribútor Programban való részvétel előfeltétele, hogy a Disztribútor tudomásul vegye és elfogadja a jelen ÁSZF-ben leírtakat.

3.3. A Szerződés a Felek között elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok – ideértve az e-mailt is – útján, vagy a Honlapon keresztül jön létre magyar nyelven. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Rapid Search nem iktatja, magatartási kódexre nem utal. A Szerződés megkötéséről és létrejöttének visszaigazolásáról a Rapid Search jogosult dönteni, választását indokolni nem köteles.

3.4. A Szerződés megkötéséhez a Disztribútor az alábbi adatait köteles a Rapid Search-nek elektronikusan megadni:

  • Azonosító adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám
  • Számlázási cím: cégnév, irányítószám, város, utca, házszám
  • IBAN szám

A Disztribútornak a Szerződés megkötéséhez nyilatkoznia kell, hogy elfogadja a jelen ÁSZF-et, továbbá lehetősége van feliratkozni a Disztribútor Program hírlevelére.

4. JUTALÉK

4.1. A Disztribútor kizárólag akkor jogosult Jutalékra, ha valamely tőle független internetes látogató az adott Disztribútorra hivatkozással rendeli meg a Honlapon, vagy más formában a Rapid Search valamely előfizetését (a továbbiakban: „Új Előfizető”).

4.2. A Jutalék mértéke a Disztribútor aktivitásától és az Új Előfizetők előfizetésétől függ. A Rapid Search az Új Előfizető által ténylegesen megfizetett díj 15%-át, azaz tizenöt százalékát fizeti meg Jutalékként a Disztribútornak, az Új Előfizető előfizetésének fennálltáig, figyelemmel a 9.6. pontban foglaltakra.

4.3. A fenti 4.2. pont szerint meghatározott Jutalék csak az Új Előfizető által ténylegesen megfizetett előfizetési időszak után számolható el. Így a Disztribútor havonta vagy évente jogosult a Jutalékról számlát kiállítani, az Új Előfizető előfizetési típusától függően.

4.4. A Disztribútort az összes Új Előfizető után megillető Jutalék összege egyben számítandó. A Disztribútor havonta egyszer jogosult számlát kiállítani a Jutalékról, ha a Jutalék adott összege meghaladja a 20.000,- (húszezer) Ft-ot. A ki nem számlázott Jutalék összegét a Disztribútor a következő hónapokra, a lenti 4.8. pontban jelzett határidőig, jogosult tovább görgetni.

4.5. A Disztribútor a Jutalék összegét a Rapid Search felé abban az esetben jogosult kiszámlázni, ha az Új Előfizető az előfizetői díjat a Rapid Search felé maradéktalanul teljesítette. Amint az Új Előfizető a Rapid Search részére megfizeti az előfizetői díjat, a Disztribútor által igényelhető Jutalék összegét a Rapid Search elektronikus úton jelzi a Disztribútor felé.

4.6. A Disztribútor kérésére a Rapid Search e-mailben tájékoztatást küld a Disztribútornak a Jutalék igényelhető összegéről. Ha a Disztribútort megillető Jutalék összege meghaladja a 20.000,- (húszezer) Ft-ot, és a tárgyhónapban még nem kérte a Disztribútor a Jutalék kifizetését, akkor a Jutalékra vonatkozó számlát a Disztribútor a partner@rapidsearch.hu címre jogosult megküldeni.

4.7. A Disztribútor számlájának beérkezését követő 8 (nyolc) napon belül a Rapid Search banki átutalással megfizeti a Jutalékot a Disztribútornak, a megfizetett Jutalék összegével pedig csökkenti a Disztribútor által igényelhető Jutalék összegét. A Felek minden év januárjában elektronikus úton egyeztetnek egymással az előző évi Jutalék összegének esetleges helyesbítéséről a 4.3. pontban jelzett előfizetések valós alakulásának alapján, továbbá a 20.000 (húszezer) Ft-ot el nem érő Jutalék évi egyszeri kifizetéséről.

4.8. A Disztribútort az őt megillető Jutalék összegéről és a Rapid Search általi elismerés idejéről (a továbbiakban: „Elismerés Napja”) a Rapid Search elektronikus úton értesíti. A Disztribútor köteles a Jutalékot az Elismerés Napjától számított 1 (egy) éves jogvesztő határidőn belül kiszámlázni a Rapid Search felé. E jogvesztő határidőt követően a Disztribútor nem tarthat igényt a Jutalékra a Rapid Search-csel szemben, a Jutalék összegének esetleges részszámlázása (ha a Jutalék egy része már kiszámlázásra került) esetén sem. A jogvesztő határidő leteltét követően a ki nem számlázott Jutalék összege törlődik, annak további igénylésére nincs mód. Felmondás esetén a jelen ÁSZF 9.7. pontja irányadó a Jutalék kiszámlázásának időpontjára.

4.9. A Jutalék akkor minősül megfizetettnek a Rapid Search részéről, amikor a számláját a számlavezető pénzintézete a Jutalék összegével megterheli.

4.10. A Disztribútor nem jogosult Jutalékra, és az előfizető sem minősül Új Előfizetőnek, ha e két személy rosszhiszeműen megegyezik az előfizetésről. A Disztribútor ezen magatartása súlyos szerződésszegésnek minősül. A Rapid Search saját belátása szerint szabadon dönthet az Új Előfizető előfizetésének visszautasításáról, és ezt a döntését nem köteles indokolni.

5. A DISZTRIBÚTOR JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Disztribútor jogosult a Disztribútor Programban részt venni a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

5.2. A Disztribútor tudomásul veszi, hogy a Rapid Search szolgáltatására vonatkozó árazást és az egyéb értékesítési feltételeket kizárólag a Rapid Search jogosult meghatározni. A Disztribútor nem jogosult a Rapid Search nevében nyilatkozni, semmilyen szerződést vagy jognyilatkozatot megtenni.

5.3. A Disztribútor a Szerződés megkötésekor köteles a Disztribútor Programban való részvételhez szükséges adatokat megadni, melyek a Szerződés megkötéséhez szükségesek, és ezek valódiságáért teljes körű felelősséget vállal. A Disztribútor tudomásul veszi, hogy a Rapid Search a Disztribútor Programban való részvételt ezen adatok ismeretében teszi lehetővé. Az adatok hibás vagy hiányos megadásából eredő, a Disztribútort ért károkért Rapid Search nem vonható felelősségre, továbbá követelheti a Disztribútortól az ebből eredő kárának megtérítését.

5.4. A Disztribútor a Szerződést – a Rapid Search előzetes írásos beleegyezése nélkül – nem jogosult átruházni harmadik félre.

5.5. A Disztribútor felel a Disztribútor Program során a nevében eljáró személyek magatartásáért. A Disztribútor eljárása során a jogszabályokat köteles betartani, így különösen nem sértheti a Rapid Search jó hírnevét, üzleti érdekeit és köteles tisztességes üzleti magatartást tanúsítani.

5.6. A Disztribútor köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazni annak érdekében, hogy a Rapid Search-csel folyatott elektronikus levelezéséhez, így különösen jelszavához jogosulatlan személy ne férhessen hozzá.

5.7. A Disztribútor vállalja, hogy (i) a Google Ads szolgáltatást nem jogosult használni a Rapid Search előfizetés népszerűsítése céljából; (ii) a Rapid Search-csel – mint intelligens elektronikus gyorskereső szolgáltatással – részben vagy teljesen konkuráló szolgáltatást, így különösen konkurens gyorskereső szolgáltatást nem ajánl; (iii) a Rapid Search-öt csakis a márkának megfelelő logóval, színekkel és formákkal tünteti fel saját weboldalán, hírlevelében; (iv) jogszabályoknak megfelelő és tisztességes hirdetési módszerekkel előmozdítja a Rapid Search szolgáltatása értékesítését, Új Előfizetők felkutatását.

5.8. A Disztribútor részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha (i) a Rapid Search által nem etikusnak minősített tartalmat kommunikál; (ii) nem valós (cég)adatokat ad meg; (iii) erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalmat jelenít meg; (iv) megtévesztő, manipulatív tartalmat jelenít meg; (v) kártékony programkódot használ; (vi) bármilyen, a Rapid Search vagy a Rapid Search szolgáltatása jó hírnevét rontó tartalmat jelenít meg; (vii) bármilyen, a Rapid Search-csel vagy a Rapid Search szolgáltatásával konkurens termékeket, szolgáltatásokat jelenít meg vagy reklámoz; (viii) a jelen ÁSZF 4.10. pontjában foglalt magatartást tanúsít.

6. A RAPID SEARCH JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. A rapid Search vállalja, hogy (i) a Disztribútor részére különböző marketing támogatást nyújt; (ii) minden újdonságról, így a Rapid Search rendszerének frissítéseiről elektronikus formában, ideértve a hírlevelet is,  tájékoztatja a Disztribútort.

6.2. Az esetleges üzemhibákból fakadó adatvesztések kapcsán Rapid Search minden felelősséget kizár.

6.3. Rapid Search a kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót saját felelősségére vehet igénybe. Az alvállalkozó magatartásáért úgy felel, mintha az adott ügyben maga járt volna el.

6.4. Rapid Search működése során betartja a rá vonatkozó hatályos jogszabályokat és a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

7. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

7.1. A Felek a Disztribútor Programban való részvételre vonatkozó Szerződést határozatlan időre kötik.

8. A SZERZŐDÉS ÉS ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

8.1. A Szerződés módosítása történhet az ÁSZF Rapid Search általi egyoldalú módosításával.

8.2. Felek a Szerződést közös megegyezés alapján bármikor módosíthatják, egyedi esetekben eltérve a jelen ÁSZF rendelkezéseitől. A módosítás kizárólag írásban vagy a 3.3. pontnak megfelelően rögzítve érvényes.

8.3. A Disztribútor az értesítési és számlázási adatokban bekövetkezett változást köteles Rapid Search felé az adatváltozást követő 15 (tizenöt) napon belül elektronikus úton, beazonosítható adatokkal bejelenteni. Az adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmaradásából eredő, a Disztribútort ért károkért a Rapid Search nem tartozik felelősséggel, továbbá követelheti a Disztribútortól az ebből eredő kárának megtérítését.

8.4. Ha a jelen ÁSZF-et a Rapid Search egyoldalúan módosítani kívánja, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőzően 30 (harminc) nappal a változásokat a Honlapján közzéteszi, továbbá a változásokról a Disztribútort elektronikus úton értesíti. Az ÁSZF módosítását a Rapid Search a Disztribútor részéről elfogadottnak tekinti, amennyiben a Disztribútor a Szerződést nem mondja fel a módosítás hatálybalépése napjára.

A Rapid Search jogosult a Jutalék mértékét is egyoldalúan módosítani. A módosításról Rapid Search köteles a Disztribútort elektronikus úton értesíteni legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőzően 30 (harminc) nappal. A Jutalék módosítását Rapid Search a Disztribútor részéről elfogadottnak tekinti, amennyiben a Disztribútor a Szerződést nem mondja fel a módosítás hatálybalépése napjára.

9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

9.1. A határozatlan idejű Szerződést mind Rapid Search, mind a Disztribútor 30 (harminc) napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül bármikor jogosult felmondani.

9.2. A Disztribútor az alábbi esetekben jogosult a határozatlan idejű Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (Disztribútor általi rendkívüli felmondás): (i) Rapid Search ismételt súlyos szerződésszegését a Disztribútor írásbeli felszólítása ellenére 3 (három) napon belül sem orvosolja; (ii) Rapid Search ellen bírósági végzés alapján csőd- vagy felszámolási eljárás indul.

9.3. A Rapid Search jogosult a határozatlan idejű Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (Rapid Search általi rendkívüli felmondás): (i) a Disztribútor a Szerződés vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit súlyosan megszegi; (ii) a Disztribútor a Szerződés vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, mely szerződésszegés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, és a szerződésszegést Rapid Search erre vonatkozó felhívásától számított 3 (három) napon belül sem orvosolja; (iii) a Disztribútor akadályozza vagy veszélyezteti a Rapid Search jogos és rendeltetésszerű működését; (iv) a Disztribútor a Disztribútor Programot törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, vagy bármilyen jogellenes magatartást tanúsít; (v) a Rapid Search rendelkezésére álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy a Disztribútor a Rapid Search-öt bármilyen lényeges körülmény – így különösen a pénzügyi, személyes/cégadatok – vonatkozásában megtévesztette.

9.4. A Felek a Szerződés felmondását elektronikus úton közlik a másik Féllel.

9.5. A felmondás tartalmazza a felmondás indokát (azonnali hatályú felmondás esetén), a felmondási időt és a felmondási idő lejártának napját.

9.6. A Rapid Search a Szerződés megszűnésének napjától számított 30 (harminc) napig tárolja a Disztribútor adatait (beleértve a Jutalék összegét), kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, 30 (harminc) nap eltelte után az adatok törlésre kerülnek. A Disztribútornak az adatok törléséből keletkezett esetleges kára miatt Rapid Search-öt semmilyen felelősség nem terheli.

9.7. Felmondás esetén a Felek kötelesek a felmondás másik Félhez történő beérkezését követő 30 (harminc) napon belül elszámolni egymással. Ebben az esetben a Disztribútor a felmondási határnapig járó, és őt jogszerűen megillető Jutalékot ezen időtartamon belül számlázza ki a Rapid Search felé jogvesztés terhe mellett, a fenti 9.6. pontban foglaltakra is tekintettel.

10. HIBABEJELENTÉSRE ÉS EGYÉB PANASZRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS

10.1. A Disztribútor Programmal kapcsolatos hibabejelentés és egyéb panasz a Rapid Search felé elektronikusan tehető az alábbi elérhetőségen: partner@rapidsearch.hu.

10.2. Amennyiben a hiba kijavítása során a Disztribútor üzleti titkainak, adatainak Rapid Search általi megismerése elkerülhetetlen, a Disztribútor az adatai, üzleti titkai megismerésére vonatkozó hozzájárulása a hiba kijavítására irányuló szolgáltatás igénybevételével megadottnak tekintendő. A Rapid Search minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a hiba elhárítását a hiba bejelentésétől számított legrövidebb határidőn belül elvégezze.

10.3. A késedelmes hibabejelentésből és a hibabejelentés elmaradásából, elégtelenségéből eredő károkért a felelősség a Disztribútort terheli.

11. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

11.1. Rapid Search nem felel, többek között, a Disztribútor Programmal kapcsolatosan az alábbi okokból bekövetkező hibákért: a) a Disztribútor által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt; b) a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Disztribútor általi megszegése miatt.

11.2. Rapid Search a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásáért való felelősség kivételével minden felelősséget kizár.

12. SZELLEMI TULAJDON

12.1. Rapid Search kizárólagos tulajdonába tartozik a Rapid Search által kifejlesztett vagy alkalmazott valamennyi szoftver, szoftvermegoldás, technológia, technikai információ, felfedezés, ötlete, elmélet, fejlesztés, dizájn, logo, eredeti szerzői mű, folyamat, algoritmus, találmány, know-how, szabadalom, eljárás és egyéb információ, azok módosításai és továbbfejlesztései, valamennyi dokumentáció, bevezetési módszertan, -ütemterv, jegyzőkönyv, folyamatábra, marketinganyag, jegyzet, vázlat és egyéb információ, továbbá a Rapid Search üzleti titkai, és minden egyéb, értéket képviselő, bizalmas és titkos információi.

12.2. A Szerződés a Disztribútor számára semmiféle jogot vagy jogcímet nem keletkeztet a Rapid Search szellemi tulajdonára nézve. A Disztribútor köteles a Rapid Search-öt kártalanítani minden olyan kárért, költségért és igényért, amely ezen rendelkezés megsértéséből származik.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

13.1. A jelen ÁSZF és a Szerződés értelmezésében, továbbá az azokban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadóak.

13.2. Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során együttműködnek és a Szerződésből származó vitáikat békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek kikötik a Rapid Search székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

13.3. Felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, hogy az egymás tevékenységével kapcsolatosan megismert, megszerzett vagy bármilyen más módon birtokukba került, különösen tevékenységüket, gazdasági, jogi és pénzügyi helyzetüket érintő, nyilvánosságra még nem került adatokat, tényeket vagy bármely más információt üzleti titokként, bizalmasan kezelik, harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, és harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé. Nem minősül jelen rendelkezés megszegésének, ha valamely Fél a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, vagy az adattulajdonos az információ felfedéséhez előzetesen írásban hozzájárult.

13.4. Ha a Szerződés és jelen ÁSZF elektronikus úton vagy írásban történő értesítést vagy egyeztetést határoz meg, az alatt az e-mail is értendő. Az e-mailben való értesítés esetén az e-mail feladásának napját követő munkanapon az értesítés kézbesítettnek tekintendő.

13.5. Ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a Disztribútorhoz intézett értesítést a regisztráció során megadott e-mail címére kell megküldeni.

13.6. A Rapid Search mindenkor hatályos ÁSZF-je a Honlapon érhető el itt: https://www.rapidsearch.hu/partner-aszf/.

2021. november 15.

Ez a weboldal sütiket használ, mivel kisvállalkozásként hatékony működésre van szükségünk - Kérlek engedélyezd a sütiket az oldal maximális használhatóságáért. További információk az adatvédelmi szabályzatban.